Potrzebujeszdomeny?Czy Twoja domena jest wolna?
www.

Nie masz jeszcze nic w koszyku.

Regulamin

Regulamin premiumweb.pl

Regulamin obowiązuje od 25.11.2010 12:35

1. Postanowienia ogólne

premiumweb.pl - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Web Planet Sp. z o.o. (wcześniej Premium Internet Services Sp. z o.o.) , którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://premiumweb.pl/about.php.

Klient - osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

2. Zawarcie umowy

Umowa na usługi zostaje zawarta w momencie złożenia elektronicznego zamówienia na stronie www.premiumweb.pl lub w momencie złożenia telefonicznego zamówienia.

premiumweb.pl ma prawo odmówić przyjęcia i realizacji zamówienia w części lub całości i wypowiedzieć umowę w części lub całości w terminie 7 dni od daty zamówienia i zawarcia umowy.

Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy i ulega przedłużeniu na czas określony kolejnych 12 miesięcy, chyba ze któraś ze stron na co najmniej trzy miesiące przed datą upływu obowiazywania umowy złoży listownie pisemne oswiadczenia o braku woli przedłużenia umowy.

3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie premiumweb.pl za poszczególne usługi określają cenniki usług dostępne na poszczególnych stronach usług witryny www.premiumweb.pl obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Wszystkie ceny jednorazowe i abonamentowe są płatne z góry w terminie 7 dni od wystawienia przez premiumweb.pl faktury VAT lub faktury Proforma.

4. Wykonywanie umowy

premiumweb.pl zrealizuje zamówienie i rozpocznie świadczyć usługę niezwłocznie, najpóźniej ale w terminie 7 dni od daty uregulowania płatności przez Klienta.

premiumweb.pl ma prawo ograniczyć lub zablokowac dostęp do usługi Klienta w przypadku niewykonywania umowy przez Klienta. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do usługi nie pomniejsza wynagrodzenia premiumweb.pl.

Wszystkie usługi wykonywane są na podstawie tego regulaminu i specyfikacji poszczególnych pakietów usług dostępnych na stronie www.premiumweb.pl.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez premiumweb.pl jego danych w celu wykonywania przez premiumweb.pl umowy.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w związku z wykonywaną umową i informacji handlowych telefonicznie. e-mailowo lub listownie.

5. Domeny

Usługa Rejestracja domeny

Rejestracja domeny polega na zamówieniu wolnej i dostępnej na stronie www.premiumweb.pl domeny i zleceniu premiumweb.pl rejestracji domeny u Rejestratora w imieniu premiumweb.pl jako Abonent i utrzymywania domeny dla Klienta w okresie trwania umowy na serwerach premiumweb.pl jako Administrator domeny/Kontakt Techniczny.

Klientowi w okresie trwania umowy, pod warunkiem udanej rezerwacji domeny przez premiumweb.pl i opłacenia przez Klienta Abonamentu za dany okres, przysługują następujące prawa do domeny:

 • - Prawo do wydelegowania domeny na dowolne serwery DNS,
 • - Prawo do przekierowania domeny na dowolny adres IP lub adres URL,
 • - Prawo do zaparkowania domeny na serwerze premiumweb.pl.

 

Do praw nieprzysługujących Klientowi w wyniku rejestracji domeny należą następujące prawa do domeny:

 • - Prawo do zmiany Abonenta domeny,
 • - Prawo do zmiany Kontaktu Technicznego domeny,
 • - Prawo do uzyskania kodu authinfo domeny,
 • - Prawo do transferu domeny do innego Rejestratora lub Administratora domen.

 

Klient ma prawo do korzystania ze swoich praw w okresie trwania umowy i zarządzania domeną poprzez Panel Klienta lub poprzez wydawanie premiumweb.pl Dyspozycji.

Usługa Sprzedaż domeny

Domeny na sprzedaż to domeny które premiumweb.pl wcześniej zarezerwował lub zarejestrował wyłącznie w celu odsprzedaży przyszłemu Klientowi.

Sprzedaż domeny polega na sprzedaży następujących praw do domeny na okres trwania umowy pod warunkiem opłacenia przez Klienta ceny sprzedaży i Abonamentu za dany okres:

 • - Prawo do wydelegowania domeny na dowolne serwery DNS,
 • - Prawo do przekierowania domeny na dowolny adres IP lub adres URL,
 • - Prawo do zaparkowania domeny na serwerze premiumweb.pl.

 

Do praw nienabytych w wyniku sprzedaży domeny należą następujące prawa do domeny:

 • - Prawo do zmiany Abonenta domeny,
 • - Prawo do zmiany Kontaktu Technicznego domeny,
 • - Prawo do uzyskania kodu authinfo domeny,
 • - Prawo do transferu domeny do innego Rejestratora lub Administratora domen.

Klient ma prawo do korzystania ze swoich praw w okresie trwania umowy i zarządzania domeną poprzez Panel Klienta lub poprzez wydawanie premiumweb.pl Dyspozycji.

Odpowiedzialność

premiumweb.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • - Niemożność rejestracji domeny,
 • - Niemożność sprzedaży domeny,
 • - Wadliwe wydelegowanie domeny na serwer DNS,
 • - Wadliwe przekierowanie domeny na adres IP lub URL.

6. Strony

Usługa strona (internetowa) polega na zleceniu premiumweb.pl:

 • - instalacji podstawowej strony w wybranej szacie graficznej,
 • - utrzymywania oprogramowania w okresie trwania umowy na serwerach premiumweb.pl (w przypadku niezamówienia - przez Klienta usługi Serwer w premiumweb.pl) i
 • - ewentualnej instalacji systemu zarządzania treścią strony (CMS).

 

Instalacja podstawowa

Instalacja podstawowa strony polega na instalacji i uruchomieniu oprogramowania stanowiącego stronę internetową Klienta w wybranej przez niego na stronie www.premiumweb.pl szacie graficznej. Po wykonaniu instalacji podstawowej strona jest w pełni funkcjonalna, dostępna w internecie i zawiera treść przykładową.

Instalacja CMS

Instalacja CMS polega na instalacji i uruchomieniu oprogramowania systemu zarządzania treścią strony.

Prawa autorskie oprogramowania i szaty graficznej

Prawa autorskie oprogramowania i szaty graficznej zostają własnością premiumweb.pl lub osób u których premiumweb.pl nabyło licencję. Na okres trwania umowy Klient nabywa następujące prawa:

 • - Prawo do wykorzystywania oprogramowania i szaty graficznej wyłącznie do własnych celów,
 • - Prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu i szacie graficznej jeśli oprogramowanie i szata graficzna nie są utrzymywane na serwerze premiumweb.pl.

 

Klient w żadnym wypadku nie nabywa prawa do udostępniania oprogramowania i szaty graficznej osobom trzecim.

Odpowiedzialność

premiumweb.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • - Zmiany w oprogramowaniu i szacie graficznej dokonane przez Klienta,
 • - Treść strony Klienta.

7. Sklepy

Usługa sklep (internetowy) polega na zleceniu premiumweb.pl:

 • - instalacji podstawowej sklepu w wybranej szacie graficznej,
 • - utrzymywania oprogramowania w okresie trwania umowy na serwerach premiumweb.pl (w przypadku niezamówienia - przez Klienta usługi Serwer w premiumweb.pl) i
 • - ewentualnej instalacji systemu zarządzania treścią sklepu (CMS).

 

Instalacja podstawowa

Instalacja podstawowa sklepu polega na instalacji i uruchomieniu oprogramowania stanowiącego sklep internetowy Klienta w wybranej przez niego na stronie www.premiumweb.pl szacie graficznej. Po wykonaniu instalacji podstawowej sklep jest w pełni funkcjonalny, dostępny w internecie i zawiera treść przykładową.

Instalacja CMS

Instalacja CMS polega na instalacji i uruchomieniu oprogramowania systemu zarządzania treścią sklepu.

Prawa autorskie oprogramowania i szaty graficznej

Prawa autorskie oprogramowania i szaty graficznej zostają własnością premiumweb.pl lub osób u których premiumweb.pl nabyło licencję. Na okres trwania umowy Klient nabywa następujące prawa:

 • - Prawo do wykorzystywania oprogramowania i szaty graficznej wyłącznie do własnych celów,
 • - Prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu i szacie graficznej jeśli oprogramowanie i szata graficzna nie są utrzymywane na serwerze premiumweb.pl.

 

Klient w żadnym wypadku nie nabywa prawa do udostępniania oprogramowania i szaty graficznej osobom trzecim.

Odpowiedzialność

premiumweb.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • - Zmiany w oprogramowaniu i szacie graficznej dokonane przez Klienta,
 • - Treść sklepu Klienta.

8. Serwery

Usługa udostępnienia przestrzeni serwerowej w celu zapisu i przetwarzania danych w formacie elektronicznym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie parametrów określonych w specyfikacji wybranego pakietu.

Limit transferu możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu wskazanego w specyfikacji w kierunku do i z serwera wynika ze specyfikacji wybranego pakietu.

9. Strony na Facebooku

Usługa strona na Facebooku zlecona przez Klienta premiumweb.pl polega na:

 • - utworzeniu dla Klienta i w jego imieniu strony na Facebooku, w tym umieszczeniu na stronie loga, krótkiego opisu i danych teleadresowych,
 • - utworzeniu na stronie aplikacji według specyfikacji wybranego pakietu
 • - stałej obsłudze strony
 • - stałym dbaniu o pozytywny wizerunek firmy
 • - stałym zachęcaniu użytkowników Facebooka, którzy utworzyli powiązanie z stroną do aktywności na stronie
 • - stałym poszukiwaniu i pozyskiwaniu innych użytkownikow Facebooka, którzy utworzą powiązanie z stroną
 • - jednorazowym zaproszeniu do założenia konta w Facebooku lub/i utworzenia powiązania z stroną osób wyznaczonych przez Klienta za pomocą adresów email
 • - stałym zachęcaniu użytkowników Facebooka, którzy utworzyli powiązanie z stroną do polecania strony swoim znajomym
 • - umieszczaniu publikacji na stronie po maksymalnie 500 znaków, (z linkiem do innej strony, zdjęcia lub pliku video w internecie), tematów dyskusyjnych na Forum lub wydarzeń według specyfikacji wybranego pakietu
 • - zarządzaniu zdjęciami i jednorazowym wczytaniu zdjęć według specyfikacji wybranego pakietu
 • - zarządzaniu zdjęciami według specyfikacji wybranego pakietu

 

W celu wywiązwania się przez premiumweb.pl z umowy Klient upoważnia premiumweb.pl do utworzenia strony na Facebooku w imieniu Klienta. Ponadto Klient upoważnia premiumweb.pl do reprezentowania Klienta w serwisie Facebook na czas trwania umowy.

Wszelkie publikacje na stronie premiumweb.pl umieszcza zgodnie z poleceniami Klienta wydawanymi przez Klienta w ramach cyklicznych wywiadów przeprowadzanych z Klientem telefonicznie lub przez e-mail rezerwując sobie prawo do wolności twórczej.